Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

Rehabilitációs szolgáltatási szerződéshez

A Medical Sport Rehabilitációs központ továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi.

A Szolgáltató tevékenységét elsősorban a Medical Sport Rehabilitációs központ (Medical Sport Kft.) orvosainak és szakdolgozóinak közreműködésével végzi.

A Szolgáltató az általa értékesített valamennyi szolgáltatás esetén rehabilitációs egészségügyi szolgáltatást vásárol az érintett a Szolgáltatótól, s ezen megvásárolt egészségügyi szolgáltatás egészül ki a Szolgáltató által végzett betegútszervezési, pénzügyi, koordinációs, logisztikai és egyéb tevékenységekkel.

 1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei

1.1. A szolgáltató neve: Medical Sport Rehabilitációs központ (Medical Sport Kft.)

1.2. Székhely: 1118. Budapest. Tűzkő utca 8.8. em. 36.

1.3. Cégjegyzékszám: 01 09 376015

1.4. Adószám: 28834216-2-43

1.5. Képviselő: Kovács Gergely ügyvezető

1.6. Szolgáltatási cím: 1023 Budapest. Bécsi út 3-5. V. em. 55. 61-es kpcs.Bejárat a Cserfa utca felől

1.6. Postacím: 1118. Budapest. Tűzkő utca 8.8. em. 36.

1.7. Telefonszám: +36 30 274 26 82

1.8. E-mail cím: kovacs.gergely@medicalsport.hu

 1. Az egyéni szolgáltatási szerződés létrejötte

A Szolgáltató és az Ügyfél az egyedi szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írásban köti meg. A Szolgáltató az általa végzett rehabilitációs szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) az egyedi szolgáltatási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az itt meghatározott kereteken belül nyújtja az Ügyfél részére.

A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az ellátásban résztvevő közreműködők a szolgáltatást elvárható gondossággal, a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtják.

A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítését a Szolgáltató közreműködőkkel (alvállalkozókkal) lássa el, akiknek a közvetített szolgáltatásaiért és tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

A rehabilitációs szolgáltatás nyújtásához egyébként szükséges kiegészítő szolgáltatásokat és ezek tárgyi feltételeit (vizsgáló, eszközök, diagnosztika, teljes tárgyi infrastruktúra, s ennek valamennyi járulékos, működési és rezsiköltsége) a szolgáltató biztosítja a kezelési időtartam alatt az ügyfél részére.

A Szolgáltató a részéről vállalt rehabilitációs szolgáltatást értékesíti az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató üzletpolitikai döntésétől függően – történhet változatlan áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult áron.

A korlátozottan cselekvőképes és/vagy kiskorú Ügyfél jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

 1. Az ellátási folyamat

3.1. Szolgáltatási szerződés megkötése

Az Ügyfél köteles az ellátási helyre történt érkezését követően az egyedi "Szolgáltatási szerződés"-t kitölteni, és aláírásával ellátni. A "Szolgáltatási szerződés" kitöltése, elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.2. Ügyfél személyazonosítása

A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt az Ügyfélnek a betegfelvétel során a Szolgáltató által megbízott személynek kell bemutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.3. Szolgáltatásnyújtási időpont, a teljesítés helye

A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás, valamint a szerződésben meghatározottak szerinti díjfizetéshez van kötve.

A Szolgáltató az Ügyfelet az előre egyeztetett és lefoglalt időpontban fogadja.

Az Ügyfél az előre egyeztetett kezelésre, illetőleg vizsgálatra a lefoglalt időpontban köteles megérkezni. A késve érkező Ügyfél ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét rövidítheti, amelyet az ügyféllel közölni köteles, de ez nem érinti az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét.

A járóbeteg vizsgálaton, rehabilitáción előzetes értesítés nélkül távolmaradó ügyfél esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjának 100%-át ugyanúgy megtéríttetni, mintha az Ügyfél a szolgálatást igénybe vette volna.

A pontos és zökkenőmentes rehabilitációs ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik.

Az előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a rehabilitációs ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.

Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.

A Szolgáltatásokat a Szolgáltatóval szerződést kötött egészségügyi személyzet igénybevételével nyújtja a Szolgáltató 1023 Budapest. Bécsi út 3-5. V. em. 55. szám alatti telephelyén, a mindenkor hatályos ügyfélfogadási időben.

A Szolgáltató bármikor jogosult min. 24 órával módosítani a szolgáltatás idejét, vagy helyét, de a módosítást haladéktalanul közölni köteles az Ügyféllel, aki a módosítás következtében jogosult a szolgáltatástól elállni.

Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat saját székhelyén vagy telephelyein nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

3.4. Rehabilitációs egészségügyi ellátás

A rehabilitációs egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített rendelőben zajlik. Az Ügyfél és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!

A Szolgáltató az első személyes vizsgálatot követően az Ügyfél igényei, illetőleg egészségi állapota alapján kezelési tervet készít, amely tartalmazza az elvégezni javasolt rehabilitációs szolgáltatások megnevezéseit és díját, a javasolt rehabilitáció menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat (a továbbiakban: Kezelési Terv). A Kezelési Terv csak írásban is közölhető.

Amennyiben az Ügyfél a vele ismertetett Kezelési Tervet nem fogadja el, abban az esetben is köteles az első vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni.

A Kezelési Tervtől a Szolgáltató az Ügyfél egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – az Ügyfél előzetes beleegyezése nélkül is – eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt utólag az eltérés okáról és mértékéről tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt az Ügyfél egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi -, a Szolgáltató köteles erről az Ügyféllel előzetesen egyeztetni.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Kezelési Terv módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A módosult Kezelési Terv elfogadása ebben az esetben a módosult Árajánlat elfogadását is jelenti.

Az Ügyfél az egészségügyi ellátás nyújtása során tájékoztatja az orvost, szolgáltatást nyújtó ellátó személyt minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek, gyógykezelés, Ügyfél által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység, pszichés, mentális állapot.

Az egészségügyi ellátó – feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló Ügyfelet megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően az Ügyfelet ellátja, vagy – a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén – a megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, az Ügyféllel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve az Ügyfél eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást, javulást.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok, terapeuták által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos vagy terapeuta akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos, terapeuta akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megrendelővel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos vagy terapeuta akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg, hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e.

Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról vagy terapeutáról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

 1. fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
 2. megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
 3. nem tartja be az orvosi és a terapeutai utasításokat;
 4. más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
 5. egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
 6. egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

3.5. Rehabilitációs dokumentáció

A Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett rehabilitációs ellátásról és ellátásokról betegkartont (Ügyfél karton), valamint a kezelések igénybevételéről naprakész jelenléti ívet vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.

3.6. Együttműködési kötelezettség

A Feleket a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval (a Szolgáltató orvosaival, alkalmazottjaival, az ellátásban közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybevétele során mindvégig együttműködni.

Az Ügyfél köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével összefüggően egészségügyi állapotát érintő valamennyi lényeges információval. A kezelőorvos, ellátó egészségügyi szakember, terapeuta, az Ügyfél tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ügyfél állapotára és körülményeire tekintettel végzi. Amennyiben a kezelés elvégzéséhez az Ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy hozzájárulása szükséges, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

3.7. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információk telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevőben előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személyazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérést a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.

 1. Díjfizetés

Az Ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles. Az Ügyfél a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatások aktuális díjait a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott, a szerződésben rögzített csomagdíjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

Az egyes vizsgálatok, rehabilitációs ellátások vonatkozásában a Szolgáltató által meghatározott árak fixek, csomagárak, ezeknek csökkentésére abban az esetben sincs mód, amennyiben az adott beavatkozáshoz, vizsgálathoz kapcsolódó valamely szolgáltatást (előzetes vizsgálatok) az Ügyfél bármely okból nem kíván igénybe venni. Az Ügyfél a Rehabilitációs Szolgáltatási Szerződés aláírásával a fentieket kifejezetten tudomásul veszi.

A szolgáltatási díj az szerződésben szereplő szolgáltatás ellenértéke, mely nem, vagy nem minden esetben, vagy nem teljeskörűen tartalmazza az egyéb, a szolgáltatással együtt járó esetleges egyéb díjköteles szolgáltatások, valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát.

Ügyfél kérésére erről Szolgáltató tájékoztatást köteles adni.

Az ellátások, diagnosztikai vizsgálatok esetén a díjfizetés a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, a helyszínen történik, vagy azt megelőzően, esetleges részletfizetés esetén a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő számlaszámra történő átutalással vagy a Szolgáltató irodájában készpénzben.

Az előre megfizetett díj visszatérítésére kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, vagy vis maior esetén van lehetőség.

Szolgáltató visszafizeti Ügyfél befizetett díját, amennyiben a rehabilitációs ellátás megkezdése előtt kiderül, hogy a beavatkozás a beteg állapota miatt nem végezhető el. Ezen esetben Szolgáltató a korábban kifizetett díjból levonja a ténylegesen elvégzett előkészítő vizsgálatok díját, a foglalót, s a maradék összeget utalja vissza az Ügyfélnek.

Egyéb esetekben, amennyiben az Ügyfél a vizsgálatra, beavatkozásra nem jelenik meg, vagy önhibájából nem alkalmas állapotban jelenik meg, és a lefoglalt időpontját 24 órán belül nem mondja le, a megfizetett Díj visszatérítésére a Szolgáltató nem köteles, a Szolgáltató kötbér címén megilleti; meg nem fizetett díj esetén pedig az Ügyfél díjfizetési kötelessége fennáll.

Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített rehabilitációs szolgáltatások vonatkozásában létrejött Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani, az ebből eredő következményekért való felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés ezen okból történő felmondása esetén az Ügyfél által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 100%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.

A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani és erről az Ügyfelet tájékoztatni.

Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését megelőzően – a honlapján köteles közzétenni.

A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében az Ügyfél által már megrendelt rehabilitációs szolgáltatásokra.

 1. Egészségügyi dokumentáció másolat igénylése

A másolat elkészítésének és megküldésének esetleges költségeit az Ügyfél viseli.

 1. Felelősség

A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden rehabilitációs beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél szolgáltatási szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.

Az Ügyfél tudomásul veszi és írásban nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt terápia miatti esetleges egészségkárosodásért.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

 1. Panaszkezelés

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársa jár el.

cím: 1023 Budapest. Bécsi út 3-5. V. em. 55.

telefon: +36 30 274 26 82

e-mail: kovacs.gergely@medicalsport.hu

A rehabilitációs szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfélszolgálat reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogad el.

Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Szolgáltató a panaszt 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti Ügyfelet annak eredményéről.

 1. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, betegjogok

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, az egyedi szolgáltatási szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A szolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint az Ügyfél személyazonosságának megállapítása céljából az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.

A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Ügyfél jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. Az Ügyfélt megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást az Ügyfél részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja. A Szolgáltató a tájékoztatást magyar nyelven nyújtja.

Amennyiben az Ügyfél igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmácsot, vagy jeltolmácsot vesz igénybe, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása az Ügyfél feladata, és díját és költségeit az Ügyfél köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél a Kezelési Terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült jelenléti ív és a részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.

A cselekvőképes Ügyfél a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra az Ügyfél kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.

Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban (tanúk előtt), írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.

A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött szolgáltatási szerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.

Az Ügyfél a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

A cselekvőképes Ügyfél – ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

 1. a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
 2. b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

 1. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF, illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.

A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.